top of page

privacystatement/disclaimer

Studio Picot B.V., gevestigd in Lisse  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.studiopicot.nl

Meer en Duin 15

2163 HA. Lisse

0252-412851

In het kader van de wet AVG kunnen we melden dat Studio Picot B.V. geen Functionaris Gegevensbescherming heeft, maar we helpen je graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via design@studiopicot.nl of 0252-418301.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Picot B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Bedrijfsnaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken één type bijzondere persoonsgegeven. Namelijk geslacht (zijnde m/v). Het type geslacht verwerken we om je in alle mogelijke communicatie aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer’.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  bovenstaande contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

1. Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten persoonsgegeven verwerken.

 

2. CRM administratie en dienstverlening
In ons CRM (Customer Relationship Management) systeem houden we bij wie de klanten, prospects en leveranciers van Studio Picot B.V. zijn, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken en tot dienst te zijn.
Je kan Studio Picot B.V. via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, LinkedIn, Instagram en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 

3. Nieuwsbrieven en mailings
Je kan je bij ons aanmelden voor de Studio Picot B.V. nieuwsbrief, vaak gepersonaliseerd. Indien er een wijziging is met betrekking tot uw profiel dan kunt u uw profiel bijwerken in de geboden optie onderaan de nieuwsbrief. Wanneer u geen nieuwsbrieven van ons meer wil ontvangen, dan kunt u zich onderaan iedere nieuwsbrief uitschrijven (soms aangegeven met de term unsubscribe).

 

4. Privacy Waarborg
Om de mogelijke audits en kwaliteitsonderzoeken te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

 

5. Marketing & Werving
Voor Studio Picot B.V. campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.
Ook kunnen wij voor Studio Picot B.V. (en aan ons gerelateerde campagnes) gebruik maken van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit kunnen wij doen via Facebook, Instagram en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.
Indien u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u zich hiervoor bij deze platforms afmelden.

 

Let op: het kan zo zijn dat je na eventuele afmelding nog steeds Studio Picot advertenties te zien kan krijgen wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

 

6. Verbetering Studio Picot B.V. dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant gevonden worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Picot B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Picot B.V. tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Studio Picot B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. Wij bewaren gegevens zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we uw gegevens nog gedurende 6 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Bedrijfsgegevens bewaren we zolang de onderlinge dienstverlening loopt. Gerelateerde persoonlijke gegevens – in relatie met het bedrijf waarvoor u werkt of optreedt – vallen hier tevens onder.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Picot B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Picot B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Picot B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar design@studiopicot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Studio Picot B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Picot B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Studio Picot B.V.

Links

 

Op de websites van Studio Picot B.V. zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Studio Picot B.V. is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende eigenaar/organisatie lezen.

DISCLAIMER

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

 

De informatie op de website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Een bezoeker van de website mag geen op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Studio Picot B.V. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

 

Studio Picot B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Studio Picot B.V. niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

 

De site conformeert zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens die worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten.

bottom of page